Obowiązek informacyjny wobec wynajmujących nieruchomości, potencjalnych wynajmujących oraz osób działających w ich imieniu

 

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy zamierzasz podpisać lub podpisujesz z P4 sp. z o.o. umowę najmu/dzierżawy przekazujesz nam dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane). Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wynalazek 1, zwana dalej Play. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy najmu/dzierżawy
Obsługa płatności i rozliczeń
Obsługa czynności serwisowych
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom -
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń -
Archiwizacja danych i dokumentów
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania -

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:

 • wyrazisz zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego)
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • odmowa zawarcia umowy
 • utrudniona realizacja umowy
 • brak udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania

 

 

Okresy przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • realizacja umowy – przez okres obowiązywania umowy (do jej rozwiązania lub wygaśnięcia)
 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego
 • archiwizacja danych i dokumentów – do 7 lat
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do 7 lat
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania – do 7 lat

 

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi
 • operatorzy telekomunikacyjni
 • banki
 • kancelarie prawne
 • urzędy skarbowe
 • organy administracji architektoniczno-budowlanej
 • organy nadzoru budowlanego
 • organy ochrony środowiska
 • zakłady energetyczne
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play (np. budowa sieci telekomunikacyjnej, obsługa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej i systemów IT)
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze)
 • podnajemcy/poddzierżawcy

Twoich danych nie przekazujemy do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację

Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody, gdy jest podstawą przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej oraz na stronie internetowej www.play.pl).

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

 

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się