Obowiązek informacyjny wobec potencjalnych klientów oraz osób zgłaszających sprzęt do serwisu i płatników usług niebędących klientami

 

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą lub otrzymać informacje o naszej ofercie, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail). Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane.
Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Taśmowej 7, zwana dalej „Play”. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Przykład: przetwarzanie danych może oznaczać skorzystanie z Twojego adresu, kiedy chcemy przesłać Ci rachunek (a czasem przypomnienie o rachunku) lub odpowiedź na pismo

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Przygotowanie i przedstawienie oferty - -
Sprzedaż produktów i usług
Prowadzenie działań marketingowych - -
Testowanie produktów i usług - -
Organizacja konkursów i promocji - -
Udział w ankietach i badaniach - -
Obsługa płatności i rozliczeń
Obsługa czynności serwisowych
Prowadzenie analiz i statystyki - -
Archiwizacja danych i dokumentów
Profilowanie - -
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje -

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:

 • wyrazisz zgodę,
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play, wynikającego w szczególności z przepisów:
  • - ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  • - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią.

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • brak możliwości skontaktowania się i przedstawienia oferty lub przedstawienie mniej korzystnej oferty,
 • brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub promocji,
 • brak możliwości testowania produktów lub usług,
 • brak możliwości obsługi płatności lub czynności serwisowych.

 

Okresy przechowywania danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane:

 • przygotowanie i przedstawienie oferty – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu,
 • sprzedaż produktów i usług – do wycofania zgody,
 • działania marketingowe – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu,
 • testowanie produktów i usług – do 7 lat po zakończeniu testów,
 • obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego,
 • analizy i statystyka – do 7 lat.

 

Przekazywanie danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do realizacji przygotowania i przedstawienia oferty lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Przykład: żeby przesłać testowany produkt lub telefon do serwisu, musimy przekazać dane (np. imię, nazwisko, adres) firmie kurierskiej.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy oferujące produkty i usługi we współpracy z Play,
 • firmy i agencje reklamowe, marketingowe lub badawcze,
 • firmy dostarczające narzędzia i usługi umożliwiające prowadzenie analiz i statystyki,
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

 

Pozostałe informacje

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie lub pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niektóre decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych:

Przykład: wyświetlanie reklam na stronie www. Dzięki zautomatyzowanemu profilowaniu możemy wyświetlić reklamy dopasowane do Twoich preferencji.

Zasady prywatności związane z serwisami internetowymi P4 sp. z o.o. opisuje Polityka prywatności i cookies Serwisów Internetowych P4 sp. z o.o.

 

Dokument do ściągnięcia

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się

Sprawdź też informacje na forum Play

forumplay.pl