wróć do Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec klientów i ich reprezentantów

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy podpisujesz umowę lub kiedy przekazujemy Ci informacje o naszej ofercie, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania/korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail). Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane
Informujemy Cię o tym na podstawie obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1, dalej „Play”. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy
Sprzedaż produktów i usług
Świadczenie usług
Sprawdzanie wiarygodności płatniczej - -
Obsługa płatności i rozliczeń
Obsługa czynności serwisowych
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom -
Prowadzenie analiz i statystyki - -
Prowadzenie działań marketingowych - -
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń -
Archiwizacja danych i dokumentów
Profilowanie - -
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania -

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, w przypadku gdy:

 • wyrazisz zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • odmowa zawarcia umowy lub jej utrudniona realizacja,
 • zawarcie umowy na mniej korzystnych warunkach,
 • brak możliwości korzystania z określonych usług.
 • brak udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • realizacja umowy – przez okres obowiązywania umowy (do jej rozwiązania lub wygaśnięcia)
 • dane retencyjne – 12 miesięcy
 • zgoda na sprawdzenie wiarygodności płatniczej, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy – 12 miesięcy
 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego
 • analizy i statystyka – do 7 lat
 • dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) –do 7 lat od wydania prawomocnego wyroku
 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • archiwizacja danych i dokumentów – do 7 lat
 • profilowanie – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do 7 lat
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania – do 7 lat

 

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi
 • operatorzy telekomunikacyjni
 • banki
 • biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej
 • nabywcy wierzytelności
 • kancelarie prawne
 • urzędy skarbowe
 • firmy dostarczające narzędzia i usługi umożliwiające prowadzenie analiz i statystyki
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play (np. sieć sprzedaży, Call Center, archiwum dokumentów, audytorzy, firmy doradcze i konsultingowe, firmy/agencje reklamowe, marketingowe i badawcze, obsługa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej i systemów IT, windykacja należności)
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze)

Twoich danych nie przekazujemy do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 

Źródło danych (w przypadku reprezentantów)

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie lub pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak:: CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), GUS (Główny Urząd Statystyczny).

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację

Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody, gdy jest podstawą przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej oraz na stronie internetowej www.play.pl).

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Niektóre decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych:

 • ocena wiarygodności płatniczej. Od tej oceny zależy, czy możemy podpisać z Tobą umowę lub czy poprosimy Cię o wpłatę kaucji. Ocena wiarygodności płatniczej zależy od danych przekazanych Play i danych, które pozyskamy z biur informacji gospodarczej lub biura informacji kredytowej
 • propozycja zakupu usług (np. pakietu internetowego). Dzięki zautomatyzowanemu profilowaniu możemy dopasować ofertę usług do tego, w jaki sposób z nich korzystasz
 • Zasady prywatności związane z serwisami internetowymi P4 sp. z o.o. opisuje Polityka prywatności i cookies Serwisów Internetowych P4 sp. z o.o.

 

Dokument do ściągnięcia

Archiwum

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się