wróć do Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec pracowników lub współpracowników kontrahenta lub dostawcy

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy Twój pracodawca lub kontrahent Twojego pracodawcy współpracuje z nami, pozyskujemy Twoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1, dalej „Play”. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy z kontrahentem/dostawcą
 • dostęp do informacji, obiektów i infrastruktury technicznej Play (w tym sieci telekomunikacyjnej i systemów IT)
 • udział w ankietach lub badaniach kontrahentów/dostawców prowadzonych przez Play lub osoby trzecie
 • udział w programach premiowych lub konkursach
 • udział w szkoleniach prowadzonych przez Play lub osoby trzecie
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku gdy:

 • wyrazisz zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy zgoda była podstawą przetwarzania)
 • przez okres obowiązywania umowy (do jej rozwiązania lub wygaśnięcia)
 • przez okres przedawnienia roszczeń (do 7 lat) w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń lub udzielaniem odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania
 • przez okres do 2 lat w związku z dostępem do informacji, obiektów i infrastruktury technicznej Play
 • przez okres do 3 miesięcy w związku nagrywaniem i utrwalaniem obrazu w systemie monitoringu wizyjnego Play
 • przez okres do 12 miesięcy z związku z udziałem w ankietach lub badaniach, programach premiowych lub konkursach, szkoleniach

 

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi
 • kancelarie prawne
 • podmioty współpracujące w zakresie dostępu do obiektów i infrastruktury technicznej Play
 • podmioty współpracujące w zakresie organizacji szkoleń i konferencji, wyjazdów, usług transportowych
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play (np. archiwum dokumentów, audytorzy, firmy doradcze i konsultingowe, firmy/agencje reklamowe, marketingowe i badawcze, obsługa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej i systemów IT, windykacja należności)
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze)

Twoich danych nie przekazujemy do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 

Kategorie danych

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, stanowisko służbowe)
 • dane firmy (nazwa i adres siedziby)
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny/zamieszkania)
 • dane finansowe (numer rachunku bankowego)

 

Źródło danych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od pracodawcy lub kontrahenta pracodawcy.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację

Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody, gdy jest podstawą przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej oraz na stronie internetowej www.play.pl).

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).

 

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się