Przenieś numer do Play
w jednym z ponad 5000 miejsc

Przyjdź do naszego salonu, punktu partnera lub na pocztę
i odbierz bonus za przeniesienie.

 • 20 GB internetu na 60 dni

 • 200 zł na rozmowy i SMS-y na 60 dni

 • 1 rok ważności konta

Jak przenieść numer 
Bonus 20 GB i 200 zł na 60 dni za przeniesienie numeru

Transfer your number to Play
in one of over 5,000 locations

Visit our shop, a partner's POS or a post office
and collect a transfer bonus.

 • 20 GB of the Internet for 60 days

 • PLN 200 for voice calls and SMS for 60 days

 • An account valid for 1 year

How to transfer your number 
Transfer your number to Play and receive a bonus

Перенеси номер до Play
в одному з понад 5000 пунктів

Прийди в наш салон, партнерський пункт або на пошту
і отримай бонус за перенесення номеру

 • 20 ГБ інтернету на 60 днів

 • 200 зл на дзвінки і SMS на 60 днів

 • 1 рік дії рахунку

Як перенести номер 
Перенеси номер до Play і отримай бонус

Zachowaj swój numer

 • To nic nie kosztuje Przeniesienie numeru jest darmowe.

 • Pozostaw to nam Jedyne co musisz zrobić to wypełnić wniosek.

 • Przenieś numer kiedy chcesz Przy wypełnianiu wniosku zapytamy Cię o termin przeniesienia numeru. Wybierz najwygodniejszy termin.

 • Odbierz bonusy Za przeniesienie numeru dostaniesz od Play 20 GB i 200 zł na 60 dni.

Keep your current mobile number

 • It doesn’t cost a thing Is free of charge.

 • Leave it to us All you have to do is to fill out the request.

 • Transfer your mobile number any time you like When filling out the request, we’ll ask you when you’d like to transfer your number. Choose the most convenient date.

 • Collect your bonuses For transferring your number, you will receive 20 GB and PLN 200 for 60 days from Play.

Збережи свій номер

 • Це безкоштовно За перенесення номеру не потрібно платити

 • Залиш це нам Консультант допоможе Тобі заповнити заявку

 • Перенеси номер в будь-який час Обери зручний для Тебе термін для перенесення номеру та зазнач його у заявці

 • Отримай бонус За перенесення номеру отримаєш від Play 20 ГБ і 200 зл. на 60 днів

Jak przenieść numer do Play?

How to transfer your number to Play?

Як перенести номер до Play?

Mamy już ponad 5000 miejsc, w których przeniesiemy Twój numer
 • Krok 1. Złóż wniosek

  Przyjdź do salonu Play lub punktu naszego partnera. Weź ze sobą dokument tożsamości i telefon z kartą SIM, którą chcesz przenieść. We wniosku poprosimy o podanie dogodnej dla Ciebie daty przeniesienia numeru.

  Znajdź salon Play 

  Znajdź punkt partnera 

  Znajdź pocztę 

 • Krok 2. Włóż nową kartę SIM

  Dzień przed przeniesieniem numeru dostaniesz SMS-a z powiadomieniem. Przeniesienie zrobimy w nocy. Następnego dnia rano włóż do telefonu kartę SIM Play i wykonaj połączenie.
  Połączenie musi zostać odebrane.

 • Krok 3. Odbierz bonus

  Gdy Twój numer będzie już w Play, odbierz bonus w ciągu 30 dni.

  *111*340*1# 
We already have over 5,000 locations in which we can transfer your number.
 • Step 1. Submit an application

  Visit a Play shop or a partner POS. Bring an identity document and a phone with the SIM card you wish to transfer. In the application, we will ask you to give us your preferred date of transferring the number.

  Find Play shop 

  Find a partner POS 

  Find post office 

 • Step 2. Insert your new SIM card

  You’ll receive a notification via SMS the day before your number is transferred. We transfer your number overnight. Insert your Play SIM card into your phone the following morning and make a phone call.
  The person on the other end has to pick up the phone.

 • Step 3. Receive your bonus

  Once your number has been transferred to Play, activate your bonus within 30 days.

  *111*340*1# 
Маємо вже понад 5000 місць, де ти можеш перенести свій номер.
 • Крок 1. Заповни заявку

  Подай заявку в салоні або пункті Play. Тобі буде потрібний паспорт та телефон з SIM-картою номера, який ти хочеш перенести.

  Знайди салон Play 

  Знайди пункт партнерський 

  Знайти відділ Пошти 

 • Крок 2. Встав нову SIM-карту

  Поінформуй консультанта про зручний термін перенесення номеру та отримай безкоштовну SIM-карту. Перенесення номеру відбудеться вночі, ми повідомимо Тебе про це SMS-повідомленням. Наступного ранку можеш вставити свою нову SIM-карту в телефон. Щоб активувати номер здійсни будь-який дзвінок.

 • Крок 3. Отримай бонус

  Щоб отримати бонус за перенесення номеру, введи код

  *111*340*1# 

Dodatkowe informacje

Mam numer w innej sieci, czy mogę go zarejestrować w Play?
Możesz przenieść do Play numer zarejestrowany w Orange, T-Mobile, Plusie lub innej sieci — bez ponoszenia żadnych kosztów. Wystarczy przyjść do Salonu, podać dane zarejestrowanego numeru, przenieść go do Play i odebrać bonus.
Kiedy mogę aktywować bonusy?
Bonusy możesz aktywować w ciągu 30 dni od daty wykonania pierwszego połączenia po przeniesieniu numeru do Play.
Jak długo mogę korzystać z bonusów?
Bonusy za przeniesienie numeru, 200 zł na rozmowy i SMS-y oraz 20 GB Internetu, możesz wykorzystać w ciągu 60 dni (2 miesięcy). Z aktywnego konta możesz korzystać przez rok. Zmiana taryfy spowoduje utratę bonusów.
Na co mogę wykorzystać bonus 200 zł i 20 GB
Bonus 200 zł możesz wykorzystać na połączenia głosowe, wideo, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych oraz na połączenia z numerami stacjonarnymi w Polsce. Pakiet 20 GB możesz wykorzystać na transmisję danych na terytorium Polski w zasięgu Sieci P4, przy wykorzystaniu ustawień APN Internet.
Czy otrzymam bonusy za zakup nowego startera?
Bonusy są dostępne tylko dla osób przenoszących numer z innej sieci.
Czy mogę dostawać od Play informacje o promocjach?
Tak. W czasie rejestracji możesz wyrazić zgodę na to, żeby Play przesyłał Ci informacje o usługach i promocjach.
Kto będzie przechowywał moje dane?
Dane, które podajesz przy rejestracji numeru, będą przechowywane w Play. Dokładnie tak samo, jak w przypadku danych osób, które podpisały z Play Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Twoje dane są bezpieczne i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

More information

I have a phone number with another network. Can I register it with Play?
You can transfer a number registered with Orange, T-Mobile, Plus or another network to Play — at no cost. Just come to our shop, give us the details of the registered number, transfer it to Play and receive a bonus.
When can I activate the bonuses?
You can activate the bonuses within 30 days of your first call made after transferring your number to Play.
How long can I use the bonuses for?
You can use bonuses for transferring your number – PLN 200 for calls and texts and 20 GB of internet – for 60 days (2 months). You can use an active account for a year. A tariff change will cause you to lose the bonuses.
What can I use the PLN 200 and 20 GB bonus for?
You can use the PLN 200 bonus for voice and video calls as well as texts and MMS messages to all mobile networks, and for calls to landlines in Poland. You can use the 20 GB package for data transfer in the territory of Poland within the P4 Network with the use of APN Internet settings.
Will I receive bonuses for buying a new starter?
Bonuses are only available to persons transferring their number from a different network.
Can I receive information on promotions from Play?
Yes. At the time of registration, you can grant your consent to Play sending you information on services and promotions.
Who will store my data?
The data you submit at the time of registration will be stored by Play – just like the data of persons who have signed an Agreement for the Provision of Telecommunications Services with Play. Your data are safe and protected in accordance with the provisions of the Act on Personal Data Protection.

Додаткова інформація

У мене є номер телефону в іншій мережі. Чи можу я зареєструвати його в Play?
Ви можете перенести номер, зареєстрований в Orange, T-Mobile, Plus або іншій мережі до Play - безкоштовно. Просто зайдіть до нашого салону Play, дайте нам реквізити зареєстрованого номера, перенесіть його до Play та отримайте від нас бонус.
Коли я можу активувати бонуси?
Ви можете активувати бонуси протягом 30 днів після першого дзвінка, здійсненого після перенесення вашого номера до Play.
Як довго я можу використовувати бонуси?
Ви можете використовувати бонуси за переказ свого номера: 200 злотих на дзвінки та СМС-повідомлення та 20 ГБ Інтернету протягом 60 днів (2 місяці). Ви можете користуватись активним рахунком протягом року. Зміна тарифу призведе до втрати бонусів.
Як я можу використати бонуси в розмірі 200 зл та 20 ГБ?
Ви можете використати бонус 200 злотих на голосові та відеодзвінки, а також СМС та MMS-повідомлення у всіх мобільних мережах та на дзвінки на стаціонарні телефонні лінії в Польщі. Ви можете використати пакет 20 ГБ інтернету на території Польщі в мережі Play з використанням параметрів APN Internet.
Чи отримаю я бонуси за покупку нового стартера?
Бонуси доступні лише для осіб, які переносять свій номер з іншої мережі.
Чи можу я отримувати інформацію про акції від Play?
Так. Під час реєстрації ви можете надати свою згоду Play на надсилання Вам інформації про послуги та акції.
Де будуть зберігатись мої дані?
Дані, які Ви подаєте під час реєстрації, зберігатимуться в Play - як і дані осіб, які підписали Договір про надання телекомунікаційних послуг з Play. Ваші дані безпечні та захищені відповідно до Закону про захист персональних даних.