Udzielenie poniższych zgód jest dobrowolne jednak konieczne, aby kontynuować proces sprzedażowy.

Jeżeli akceptujesz poniższe zgody, wyślij TAK w odpowiedzi na SMS, który otrzymałeś z nr +48 791 333 600.

 

 

Wyrażam zgodę na:

• udostepnienie przez P4 sp. z o.o. danych firmy / moich danych osobowych (imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, serii i nr-u dokumentu potwierdzającego tożsamość) innym operatorom telekomunikacyjnym w celu uzyskania informacji o fakcie ewentualnego zaprzestania regulowania płatności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych wobec wskazanych wyżej operatorów lub o fakcie zgłoszenia utraty dokumentów potwierdzających tożsamość;

 

• udostepnienie przez P4 sp. z o.o. danych firmy / moich danych osobowych (imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, serii i nr-u dokumentu potwierdzającego tożsamość) do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., w celu pozyskania informacji gospodarczych oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich;

 

• udostepnienie P4 sp. z o.o. informacji, o których mowa w powyższych punktach przez innych operatorów telekomunikacyjnych, Biuro Informacji Gospodarczej

InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., oraz - za pośrednictwem

Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich.

 

Upoważniam P4 sp. z o.o., stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostepnieniu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących firmy / mojej osoby, w tym również informacji dotyczących zobowiązań powstałych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. Upoważnienie obejmuje wielokrotne wystąpienie do biur informacji gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.