Usługa

Wsparcie Szpitalne

Ubezpieczenie "Wsparcie szpitalne" to większy komfort dla Ciebie i Twoich bliskich. Poznaj atrakcyjne warunki ubezpieczenia dla Klientów Play.

Opis usługi

Nieszczęśliwych wypadków nie możemy przewidzieć ani – nawet zachowując dużą ostrożność – całkiem ich uniknąć. Dlatego warto zrobić coś, co pomoże nam i naszym bliskim przetrwać trudne chwile, gdy los okaże się nieprzychylny.

Wsparcie Szpitalne to:

  • pomoc finansowa wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna,
  • wysokie świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • w przypadku pobytu na OIOM/OIT – podwojone świadczenie,
  • świadczenie szpitalne płacone od 1. dnia, pod warunkiem, że hospitalizacja trwała co najmniej 4 dni, maksymalnie do 180 dni w każdym roku trwania ochrony,
  • świadczenie za pobyt na OIOM/OIT płacone od 1. dnia, maksymalnie za 30 dni dla każdego roku trwania ochrony.

Od kiedy zaczyna się ochrona?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia najbliższego Okresu Rozliczeniowego, następującego po złożeniu ustnego oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia.

Komu przysługuje wypłata świadczenia?
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku trafił na OIOM/OIT lub przez przynajmniej 4 kolejne dni przebywał w szpitalu (świadczenie wypłacane jest od pierwszego dnia pobytu). Maksymalny okres, za jaki jest wypłacane świadczenie szpitalne wynosi 180 dni pobytu w szpitalu (w tym do 30 dni na OIOM/OIT) w każdym roku trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku śmierci Ubezpieczonego świadczenie jest wypłacane wskazanym przez niego Uposażonym. Świadczenie ubezpieczeniowe należne z tytułu danego Zdarzenia ubezpieczeniowego w pierwszej kolejności wypłacane jest Ubezpieczającemu (Play) na poczet wszelkich należności Ubezpieczonego w stosunku do Ubezpieczającego, a pozostała kwota wypłacana jest odpowiednio Ubezpieczonemu lub Uposażonym.

Jak wystąpić o wypłatę świadczenia?
Zdarzenie ubezpieczeniowe można zgłosić telefonicznie – za pośrednictwem Infolinii Towarzystwa pod numerem +48 79 11 00 410 – lub pisemnie – wysyłając wypełniony formularz roszczeniowy lub wniosek zawierający dane wskazane na formularzu wraz z wymaganą dokumentacją do Agenta do spraw Roszczeń pod adres:
MetLife TUnŻiR S.A.,
Skrytka pocztowa nr 25,
26-614 Radom.
Osoba zgłaszająca roszczenie zostaje poinformowana:
- jakie dokumenty będą potrzebne i w jaki sposób dostarczyć je Towarzystwu,
- jak przebiega proces rozpatrywania roszczeń.
Formularz do zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej Towarzystwa.

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?
Pieniądze wypłacane są w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeśli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa byłoby w tym terminie niemożliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od ich ustalenia.
Szczegółowe warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Klientów P4 Sp. z o.o. „Wsparcie Szpitalne” (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa) znajdują się w Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Wsparcie Szpitalne”, dostępnych w zakładce Dokumenty.

 

Cennik

Wsparcie Szpitalne to specjalne ubezpieczenie grupowe na wypadek pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przygotowane dla naszych wybranych Klientów.

  Pakiet srebrny Pakiet złoty Pakiet platynowy
Zdarzenie Suma ubezpieczenia
Hospitalizacja Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku
200 zł / dzień 250 zł / dzień 300 zł / dzień
Hospitalizacja Ubezpieczonego na OIOM/OIT
wskutek nieszczęśliwego wypadku
- świadczenie dodatkowe
+200 zł / dzień +250 zł / dzień +300 zł / dzień
Śmierć ubezpieczonego 216 zł 240 zł 312 zł
Opłata miesięczna 17,99 zł 19,99 zł 25,99 zł
 

Jak aktywować usługę?

Aktywacja jest możliwa jedynie po uprzednim kontakcie ze strony konsultanta.

 

Dla kogo

Usługa kierowana jest do Klientów Indywidualnych w związku z zawarciem lub przedłużeniem umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Klientów Biznesowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Dokumenty