wróć do Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec użytkowników aplikacji Play NEXT

Co to jest obowiązek informacyjny?

W aplikacji mobilnej Play NEXT przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak:

 • imię, nazwisko oraz adres e-mail – w celu założenia konta w aplikacji mobilnej Play NEXT,
 • imię, nazwisko, numer PESEL , a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość - w celu dokonania rejestracji,
 • imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w celu przeniesienia numeru,
 • adres dostawy oraz numer kontaktowy – w celu zamówienia i dostarczenia karty SIM/USIM.

Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO".

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Taśmowej 7, zwana dalej Play. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Przykład: przetwarzanie danych może oznaczać pobranie Twoich danych (takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail) w celu umożliwienia Ci założenia konta w aplikacji mobilnej Play NEXT lub skorzystanie z Twojego numeru telefonu, gdy chcemy skontaktować się z Tobą w celu dostarczenia Ci karty SIM.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy
Sprzedaż produktów i usług
Świadczenie usług
Prowadzenie analiz i statystyki - -
Prowadzenie działań marketingowych - -
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń -
Archiwizacja danych
Profilowanie - -
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje -

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:

 • wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działać na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z przepisów:
  • - ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • - ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • brak możliwości zawarcia umowy,
 • utrudniona realizacja umowy.

 

 

Okresy przechowywania danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane:

 • sprzedaż produktów i usług – do wycofania zgody,
 • dane dotyczące wykonywania umowy – do 7 lat,
 • działania marketingowe – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu,
 • analizy i statystyka – do 7 lat.

 

Przekazywanie danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do realizacji usług lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Przykład: żeby zrealizować Twoje zamówienie musimy przekazać dane (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny) firmie kurierskiej.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców

 • firmy kurierskie lub floty samochodowe,
 • operatorzy telekomunikacyjni,
 • kancelarie prawne,
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play (np. sieć sprzedaży, Call Center, agencje badawcze i marketingowe, obsługa i utrzymanie systemów IT, firmy dostarczające narzędzia i usługi umożliwiające prowadzenie analiz i statystyki),
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię, dalej „EOG”), np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jest to realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (w tym dotyczącej programu Tarcza Prywatności ang. Privacy Shield), standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych. Obecnie przekazujemy Twoje dane osobowe dwóm partnerom spoza EOG – są nimi: Twilio i Amazon. Możesz poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG korzystając ze swoich praw określonych poniżej.

 

Pozostałe informacje

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Zasady prywatności związane z serwisami internetowymi P4 sp. z o.o. opisuje Polityka prywatności i cookies Serwisów Internetowych P4 sp. z o.o.

 

 

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się

Sprawdź też informacje na forum Play

forumplay.pl