wróć do Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec użytkowników aplikacji Play NEXT

Co to jest obowiązek informacyjny?

W aplikacji mobilnej Play NEXT przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak:

 • imię, nazwisko oraz adres e-mail – w celu założenia konta w aplikacji mobilnej Play NEXT,
 • imię, nazwisko, numer PESEL , a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość - w celu dokonania rejestracji,
 • imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w celu przeniesienia numeru,
 • adres dostawy oraz numer kontaktowy – w celu zamówienia i dostarczenia karty SIM/USIM.

Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wynalazek 1, zwana dalej Play. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zawarcie i realizacja umowy
Sprzedaż produktów i usług
Świadczenie usług
Prowadzenie analiz i statystyki - -
Prowadzenie działań marketingowych - -
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń -
Archiwizacja danych i dokumentów
Profilowanie - -
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania -

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:

 • wyrazisz zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • odmowa zawarcia umowy lub jej utrudniona realizacja
 • brak możliwości korzystania z określonych usług
 • brak udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania

 

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • realizacja umowy – przez okres obowiązywania umowy (do jej rozwiązania lub wygaśnięcia)
 • sprzedaż produktów i usług – do wycofania zgody
 • działania marketingowe – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • analizy i statystyka – do 7 lat
 • archiwizacja danych i dokumentów – do 7 lat
 • profilowanie – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do 7 lat
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania – do 7 lat

 

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców

 • firmy kurierskie lub floty samochodowe
 • operatorzy telekomunikacyjni
 • kancelarie prawne
 • firmy dostarczające narzędzia i usługi umożliwiające prowadzenie analiz i statystyki
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play (np. sieć sprzedaży, Call Center, archiwum dokumentów, audytorzy, firmy doradcze i konsultingowe, firmy/agencje reklamowe, marketingowe i badawcze, obsługa i utrzymanie systemów IT)
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze)

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię, dalej „EOG”). Jest to realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych. Obecnie przekazujemy dane osobowe jednemu partnerowi spoza EOG – jest nim firma Twilio. Możesz poprosić o dodatkowe informacje zakresie przekazywania danych poza EOG korzystając ze swoich praw określonych poniżej.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację

Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody, gdy jest podstawą przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej oraz na stronie internetowej www.play.pl).

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Niektóre decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych – propozycja zakupu usług (np. pakietu internetowego). Dzięki zautomatyzowanemu profilowaniu możemy dopasować ofertę usług do tego, w jaki sposób z nich korzystasz.

Zasady prywatności związane z serwisami internetowymi P4 sp. z o.o. opisuje Polityka prywatności i cookies Serwisów Internetowych P4 sp. z o.o.

 

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się