wróć do Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec gości oraz osób nagranych i utrwalonych przez system monitoringu wizyjnego

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy odwiedzasz nasze lub użytkowane przez nas obiekty (w szczególności salony lub punkty sprzedaży, siedzibę firmy) przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości), a Twój wizerunek może być nagrany i utrwalony przez system monitoringu wizyjnego. Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wynalazek 1, zwana dalej Play. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia i informacji - -
Zapewnienie dostępu do obiektów -
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń -
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania -

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:

 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • brak możliwości wejścia do obiektu
 • usunięcie z obiektu
 • brak możliwości obsługi (w tym uzyskania informacji, złożenia pisma/wniosku/żądania)
 • brak udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania)

 

Okresy przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • dane w księdze gości – do 3 lat
 • nagrania w systemie monitoringu wizyjnego – do 12 miesięcy
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do 7 lat
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania – do 7 lat

 

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 • podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji
 • kancelarie prawne
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play (np. agencje ochrony, firmy ochroniarskie, obsługa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego, obsługa i utrzymanie systemu kontroli dostępu, obsługa i utrzymanie systemów IT, audytorzy, firmy doradcze i konsultingowe)
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze)

Twoich danych nie przekazujemy do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację

Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody, gdy jest podstawą przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej oraz na stronie internetowej www.play.pl).

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).

 

Archiwum

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się