wróć do Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec gości oraz osób nagranych i utrwalonych przez system monitoringu wizyjnego

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy odwiedzasz nasze lub użytkowane przez nas obiekty (w szczególności salony lub punkty sprzedaży, siedzibę firmy) przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości), a Twój wizerunek może być nagrany i utrwalony przez system monitoringu wizyjnego. Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane.
Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Taśmowej 7, zwana dalej „Play”. Z Inspektorem Ochrony Danych w Play możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl
 • adres pocztowy: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia i informacji - -
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania -

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy:

 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Play, wynikającego w szczególności z przepisów:
  • - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,
  • - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • - ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Play lub przez stronę trzecią.

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 • brak możliwości wejścia do obiektu,
 • usunięcie z obiektu,
 • brak uzyskania informacji, odpowiedzi, brak możliwości złożenia wniosku.

 

Okresy przechowywania danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane:

 • księga gości – do 3 lat,
 • nagrania systemu monitoringu wizyjnego – do 12 miesięcy.

 

Przekazywanie danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców

 • podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji,
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Play (np. agencje ochrony, firmy ochroniarskie, obsługa i utrzymanie systemów monitoringu wizyjnego),
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

 

Pozostałe informacje

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Masz do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

 

Dokument do ściągnięcia

wróć do Obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się

Sprawdź też informacje na forum Play

forumplay.pl