wróć do RODO i obowiązek informacyjny

Jakie prawa ma osoba, której dane przetwarzamy?

Prawo dostępu do danych

Masz prawo wystąpić do nas z wnioskiem:

 • o informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych lub ich kopii, jeśli przetwarzanie ma miejsce.

Zakres informacji, o które możesz prosić, określa art. 15 ust. 1 i 2 RODO. Są to przede wszystkim cele przetwarzania, zakres danych osobowych, planowany okres przechowywania danych, informacje o Twoich prawach.

Udzielimy Ci informacji bez opłat oraz bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące, ale poinformujemy o takim przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Jeśli będziesz zwracać się o kolejne kopie bardzo często (np. codziennie), to możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości.

Prawo do uzyskania kopii danych może zostać ograniczone w przypadku, gdy wpływałoby ono negatywnie na:

 • prawa i wolności innych osób,
 • tajemnice handlowe lub własność intelektualną,
 • prawa autorskie chroniące oprogramowanie.

Prawo do sprostowania danych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do żądania byśmy niezwłocznie:

 • sprostowali dane osobowe, które są nieprawidłowe,
 • uzupełnili niekompletne dane osobowe, po przedstawieniu dodatkowego oświadczenia.

Dane nieprawidłowe to takie, które nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi rzeczy, czyli dane nieprawdziwe. Prawidłowość danych ocenia się z perspektywy osoby, której dane dotyczą.

Dane niekompletne to dane co prawda prawidłowe, ale niepełne.

Prawo do usunięcia danych

Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.

W przypadku, gdy skorzystasz z prawa do usunięcia danych, a Twoje dane osobowe zostały przez nas upublicznione (np. na stronie internetowej) możesz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym – mamy obowiązek poinformować innych administratorów, że żądasz, aby administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych osobowych, ich kopie lub replikacje. Prawo to nie musi być zrealizowane w każdym przypadku –  aby je wykonać musimy podjąć rozsądne działania (w tym środki techniczne) biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać w jednej z następujących sytuacji:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte, abyśmy wywiązali się z obowiązku prawnego,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pamiętaj, że prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym nie mają charakteru bezwzględnego. Mogą być ograniczone, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych w następujących przypadkach:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty ich potrzebujesz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Możesz w każdym czasie wycofać żądanie ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo:

 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś/aś,
 • przesłać dane innemu administratorowi.

Aby przenieść dane osobowe, muszą być spełnione dwa warunki:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. nie dotyczy danych przetwarzanych w formie papierowej).

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie (negatywnie) wpływać na prawa i wolności innych osób.

Administrator odpowiadający na wniosek o przeniesienie danych nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych ani przez osobę, której dane dotyczą, ani przez administratora, do którego dane są przenoszone.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo nie podlegać decyzji, która:

 • opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu,
 • wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub wpływa na Ciebie w istotny sposób.

Podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych jest dopuszczalne, jeżeli decyzja spełnia przynajmniej jeden z trzech warunków:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a nami,
 • jest dozwolona przepisami prawa,
 • opiera się Twojej zgodzie. Wprowadziliśmy taką zgodę (na profilowanie) w czerwcu 2017 r.

Decyzje podejmowane z udziałem człowieka (tj. gdy człowiek ma bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji) nie podlegają powyższemu zakazowi.

Prawo do sprzeciwu

Jako osoba, której dane są przetwarzane, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w trzech sytuacjach:

 • przetwarzanie danych (w tym profilowanie) wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią,
 • przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • przetwarzanie służy do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych.

Tylko wniesienie sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jest bezwzględnie skuteczne.

Prawo do sprzeciwu nie przysługuje w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

Skarga do organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy poinformuje Cię o postępach i efektach rozpatrywania skargi.

Od decyzji organu nadzorczego przysługuje odwołanie do sądu.

wróć do RODO i obowiązek informacyjny

Potrzebujesz więcej pomocy?

Potrzebuję pomocy Wszystko już wiem

"Maćka przepełnia radość gdy dowiaduje się, że mógł komuś pomóc"
Cieszymy się z nim, że mogliśmy Ci pomóc.
zespół Play

Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem Maciek z radości tańczy przed swoim komputerem

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, jeżeli potrzebujesz pomocy

790 500 500 lub *500 jeśli dzwonisz z telefonu w Play (*600 lub 790 600 600 jeśli jesteś klientem biznesowym)

Wejdź do Play24

Zaloguj się do Play24. Tu są wszystkie potrzebne dla Ciebie informacje. zaloguj się